Dean: Prof.Weiqiang Gao

 

 

Tel: 62932049

Email: gao.weiqiang@sjtu.edu.cn

 

 Secretary of the party committee: Dr.Liangjin Mo                            

 

Tel: 62933240/34207854

Email: ljmo@sjtu.edu.cn

 Vice Dean: Prof.Zhifeng Shao

 

 

Tel: 34205188

Email: zfshao@sjtu.edu.cn

 

Director of Student affairs: Shenshen Zhou

 

 

Tel: 34205342

Email: sszhou@sjtu.edu.cn

 

Vice Dean: Prof.Jun Zhao

 

 

Tel: 34204479

Email: junzhao@sjtu.edu.cn

 

 

 Vice Dean: Prof. Hongchen Gu

 

Tel: 62932904

Email: hcgu@sjtu.edu.cn 

 

 

 Vice Dean: Prof.Shanbao Tong

 

 

Tel: 62932076/34205138

Email: shanbao.tong@gmail.com

 

 

 

 Assistant Dean: Prof. Jingfeng Bai

 

 

Tel: 34205821/62933209*601

Email: jfbai@sjtu.edu.cn