Yu Hui

Research
Biosensors, in vitro diagnosis, single molecule imaging, plasmonics
Monograph


1) Zeng Q.#, Zhou X.#, Yang Y.#, Sun Y., Wang J., Zhai C., Li J.*, Yu H.*, Dynamic single-molecule sensing by actively tuning binding kinetics for ultrasensitive biomarker detection. PNAS, 2022 Accepted.

2) Wang X.#, Zeng Q.#, Xie F., Wang J., Yang Y., Xu Y.*, Li J.*, Yu H.*, Automated Nanoparticle Analysis in Surface Plasmon Resonance Microscopy. Analytical Chemistry, 2021, 93, 20, 7399–7404

3) Xu Y., Wang X., Zhai C., Wang J., Zeng Q., Yang Y.*, Yu H.*, A Single-Shot Autofocus Approach for Surface Plasmon Resonance Microscopy. Analytical Chemistry, 2021. 93, 4, 2433-2439

4) Wang H.*, Yu H., Wang Y., Shan X., Chen H.*, Tao N.*, Phase Imaging of Transition from Classical to Quantum Plasmonic Couplings between a Metal Nanoparticle and a Metal Surface, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2020, 117(30): 17564-17570.

5) Yang Y., Zhai C., Zeng Q., Khan L., Yu H.*, Multi-functional detection of extracellular vesicles with surface plasmon resonance microscopy, Analytical Chemistry, 2020, 92(7): 4884-4890.

6) Yuting Yang, Chunhui Zhai, Qiang Zeng, Ab Lateef Khan, Hui Yu*, Quantitative amplitude and phase imaging with interferometric plasmonic microscopy, ACS Nano, 2019, 13(11) 13595-13601

7) Yuting Yang, Guangxia Shen, Hui Wang, Hongxia Li, Ting Zhang, Nongjian Tao, Xianting Ding*, Hui Yu*, Interferometric plasmonic imaging and detection of single exosomes, PNAS, 2018 115 (41) 10275-10280.Contact

E-mail:hui.yu@sjtu.edu.cn

telephone:021-62933948

address:教三楼416室

website:ipmyu.sjtu.edu.cn